Nieuwsbrief Mei 2013

Beste <<Voornaam>>,

voor je ligt de nieuwsbrief van mei 2013 van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt deze nieuwsbrief een keer per maand verzonden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Zondag 5 mei
Op deze zondag zullen we het Heilig Avondmaal gezamenlijk vieren; afgelopen zondagmiddag hebben we daar in de dienst al bij stil gestaan. Na de dienst zal er gezamenlijk koffiedrinken zijn bij Gerard Buitenhuis.

Gemeentevergadering 8 mei
Op woensdag 8 mei a.s. zal er een gemeentevergadering worden gehouden waarbij de voortgang van de invulling van het predikantschap het belangrijkste onderwerp zal zijn. Voor details verwijs ik naar de mail van 23 april jl. We rekenen op een grote opkomst voor dit belangrijke onderwerp.

Hemelvaartsdag 9 mei
Op deze dag zal een gezamenlijke dienst met de Papiamentstalige gemeente in Hofi Korsou worden gehouden om 10.00uur, koffie vanaf 09.30uur. Voorgangers ds. Vreugdenhil en br. Mauricia; na afloop van de dienst zal er gezellig samenzijn met een gezamenlijke maaltijd. Een unieke gelegenheid om elkaar beter te leren kennen!

Zondag 12 mei
Deze zondag zal de laatste zondag zijn dat ds. Dick Vreugdenhil zal voorgaan.

Bevestiging ouderling Ard Vreugdenhil
In een feestelijke dienst is op zondag 28 april br. Ard Vreugdenhil bevestigd als ambtsdrager. We zijn de Here dankbaar dat Hij mensen geeft die het kerkenraadswerk op zich willen en kunnen nemen. Ard zal de wijk en werkzaamheden van Marius Noort overnemen, die na 3 jaar zijn ambt heeft neergelegd. Op deze plek wil ik Marius bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij de gemeente in de afgelopen jaren en de manier waarop God door jou heeft gewerkt. Een periode die werd gekenmerkt door veel wisselingen van predikanten en waarin de kerkenraad moeilijke beslissingen moest nemen. Hij heeft jou willen gebruiken om zijn gemeente te dienen en daar zijn we erg dankbaar voor.

Dankwoord Marius
“Drie jaar kerkenraad. Wat kan ik ervan zeggen? In een zin: Dat het heel bijzonder is om zo van dichtbij met de gemeente bezig te zijn. Dankbaar kijk ik terug op veel moois. Veel dingen ervoer ik desondanks als moeilijk en zwaar, maar juist daarom ook boeiend.

Het zal velen niet verbazen, maar het moet nog maar eens gemeld: het verschil tussen een kerkenraad met vaste predikant en zonder is enorm. Beide periodes mocht ik ervaren. Ach, met de gemeente is het natuurlijk net zo. Het draait ook zonder vaste dominee, de organisatie valt echt niet zomaar om. Om het gebrek aan predikant loopt de kerk niet leeg, hoewel we de gevoeligheid daarvoor ook niet moeten onderschatten denk ik. Een raad van relatief jonge mannen J die hun dagelijks leven invullen bij een bank, ziekenhuis, defensie, justitie, advocatenkantoor of bij de overheid mist theologische achtergrond, geestelijke bagage, deskundigheid en domweg tijd om de gemeente tot volle bloei te laten komen. Met dank aan God compenseerde Dick Vreugdenhil de afgelopen maanden heel veel.

Ondertussen houdt de gemeente de bekende constanten: Een kern van vaste en zeer trouwe leden, een groep die hier voor een aantal jaren woont en zich aansluit als lid, studenten en vakantiegangers/gasten, waarvan een deel regelmatig terugkeert. De vaste kern van trouwe leden toont zich het meest kritisch en zo moet het ook. Zonder kritische benadering kun je niet bouwen, niet groeien. Essentieel is wel dat die benadering altijd een constructief doel dient, anders breekt het juist af. Dat geldt overigens in al onze dagelijkse bezigheden, maar is daarom niet minder gestoeld op Bijbelse beginselen.

De laatste drie jaar, maar ook al veel eerder, niet alleen in deze gemeente, maar ook in andere en ook daarbuiten – het bespreken van issues, het elkaar aanspreken op fouten, moeiten, gevoeligheden – het is niet eenvoudig. En meer dan de moeite waard om bij stil te staan. Een voorbeeld uit 1994. De toenmalige kerkenraad sprak mij aan. Er waren gemeenteleden die bepaalde moeite met mij hadden. De inhoud doet denk ik in dit stukje niet ter zake (maar licht ik desgevraagd graag persoonlijk toe). Ik heb de ouderlingen destijds gezegd dat ik degenen die de genoemde moeite hadden graag zou ontvangen voor een gesprek. Er is top op de dag van vandaag niemand geweest. Teleurgesteld heb ik toen maar de conclusie getrokken dat het wel meeviel blijkbaar met die moeite. Ondertussen richt het wel schade aan.

Een ander voorbeeld is als iemand constateert dat ‘de communicatie niet goed is’. Als het bij die constatering blijft is dat in ieder geval een vorm van gebrekkig communiceren. Want wat schort er precies aan? Wordt er niet of te weinig gesproken? Komen mails niet aan? Is de boodschap niet helder? Mijn boodschap: communiceer (binnen de gemeente) met in het achterhoofd dat je naaste net zo belangrijk is als jijzelf. Dat je voor de ander (niet) wilt, wat je voor jezelf ook (niet) wilt.

Dat bekent dat als iemand het ergens niet mee eens is, ongeacht wat, dit niet onderwerp moet worden van gedeelde ontevredenheid in een bepaalde hoek. Het is goed om ontevredenheid, kritiek of wat dan ook, rechtstreeks aan je betrokken naaste te melden. Dat houdt kritiek eerlijk en laat zien dat het ook gemeend is. Het stelt ook het mechanisme in werking dat je je bij jezelf afvraagt of het probleem voldoende ernstig is om naar voren te brengen. Dat is bij – zeg maar – borrelpraat minder het geval.

De neiging tot kletsen over anderen en roddelen zit volgens mij in ieder mens, in ieder geval ook in mij. Gods woord houdt ons als spiegel voor dat we open, eerlijk en opbouwend naar elkaar zijn. Dat geldt van kerkenraad naar gemeenteleden en geldt net zo goed andersom, maar ook binnen gemeenteleden onderling. Leden worden niet geacht over andere leden te rapporteren naar de KR, voordat ze hun broer of zus herhaaldelijk zelf hebben aangesproken. Die tekst kennen we toch?

Nogmaals, dit vergt enerzijds durf en moed. Anderzijds toont het dat de zorg wel oprecht en zuiver is.”
Marius

Afscheid Dick & Lineke Vreugdenhil 14 mei
Deze avond zullen we afscheid nemen van ds. Dick Vreugdenhil in een samenzijn met de papiamentstalige gemeenten om 19.30 uur in het kerkgebouw. Op deze dag hoopt Lineke Vreugdenhil ook haar verjaardag vieren; een ieder is van harte hiervoor uitgenodigd.

Afscheidswoord
“Toen we begin december vorig jaar op Curacao kwamen, konden we niet weten dat we uiteindelijk bijna een half jaar zouden blijven. Die periode is nu bijna voorbij. Woensdag 15 mei hopen we terug te gaan. Terug naar onze eigen plek weer in Nijkerk, naar onze eigen gemeente, onze vrienden, niet te vergeten onze kinderen en kleinkinderen daar – en het kleinkind dat, als alles goed gaat, deze maand geboren zal worden…
We kijken terug op een goede tijd. Er is best het een en ander gebeurd in deze maanden. We hebben de meeste feesten van het kerkelijk jaar met elkaar gevierd. Er hebben drie mensen belijdenis gedaan van hun geloof. Ik heb een begrafenis moeten leiden en we hebben verdriet gedeeld om het overlijden van Thijn. We hebben elkaar bij het heilig avondmaal brood en beker mogen doorgeven en heel wat kerkdiensten beleefd. Ik heb een nieuwe ouderling mogen bevestigen, en nog wel een eigen zoon… Dank voor  veel goede contacten en gesprekken die we hebben gehad. Voor de vriendschap en betrokkenheid die we van velen hebben ervaren.
Voor ons is naast ons werk en onze plaats in de Nederlandssprekende gemeente ook heel bijzonder geweest de betrokkenheid bij onze zustergemeente. Hier zijn banden van heel vroeger opnieuw aangehaald en voelde het soms alsof we nooit weg waren geweest. Ik vond het vooral een groot voorrecht om betrokken te zijn bij de laatste fase van opleiding en voorbereiding van broeder Rudsel naar het predikantschap.
Er zijn ook dingen waar we moeite mee hebben gehad. Dan denk ik vooral aan de sterk wisselende opkomst in de kerkdiensten en de wel erg beperkte deelname aan de middagdiensten en de Bijbelstudie. Ik besef dat hierin allerlei factoren een rol spelen. En dat er veel meer gebeurt in de gemeente dan zo van buitenaf te zien is. Dat er ook heel veel mooie dingen gebeuren, ook op sociaal gebied en in christelijke betrokkenheid op allerlei nood. Toch denk ik dat hier goede kansen gemist worden voor het verbeteren van de onderlinge verbondenheid rondom een open bijbel.
We wensen jullie toe, dat onze God jullie verder zal zegenen met geloof, hoop en liefde. We hopen dat jullie spoedig weer een eigen vaste predikant zullen krijgen – maar ook zonder dat, kunnen Christus’ woorden ‘in al hun rijkdom in jullie wonen’ (Kol. 3: 16). We wensen de kerkenraad veel wijsheid en vooral veel liefde voor Gods kinderen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. We hopen dat er bij jullie allemaal veel liefde en aandacht zal zijn voor de papiamentssprekende zusterkerk. Dat de geestelijke schat van de psalmen en het klassieke kerklied niet uit het oog en hart verdwijnt. En tegelijk danken we de Heer, dat zijn werk ook op Curacao verder gaat. We beseffen dat beide gemeenten hier op Curacao menselijk gezien erg kwetsbaar zijn. (Maar waar is dat eigenlijk anders?!) Het leert ons leven, altijd weer, in het vertrouwen op God, die het werk van zijn handen niet los laat (Ps. 138: 8).
En wie weet zien we elkaar nog eens weer, ku Dios ke.”
Dick en Lineke

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkenraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Ard Vreugdenhil – ouderling wijk 1, beroepingscommissie (662-6864)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkenraadsvergaderingen mei/juni
6 mei – smal
27 mei – breed
10 juni – smal
24 juni – breed
Notulen van de kerkeraadsvergaderingen (breed) zijn op te vragen bij de Scriba.

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en gepubliceerd op de beamer voorafgaande aan de dienst.

We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Helaas komt het nogal eens voor dat mensen niet op de hoogte zijn. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen!

Datum Zondagschool Oppas Stagiaire opvang 2e Collecte
5 mei Ankie Kok Fam De Jong & Yvanka Gerard Buitenhuis (koffie)  Siloam
9 mei hemelvaartsdag Marian Alderliesten Fam Verheij & Julian n.t.b. n.t.b.
12 mei Marius Noort Fam Gill & Ettie Fam. Rook Meant to Shine
19 mei Kees de Jong Fam Zandee & Nora Fruitproject
26 mei Miranda Fraai Fam Rook & Mathilde n.t.b. Meant to Shine
2 juni Marilyn Alcala-Walle Fam Smilde & Tessa Woord & Daad/ Noodhulp
9 juni Ankie Kok Fam. De Jong & Ellen n.t.b. Ant. Bijbelgenootschap
16 juni Marian Alderliesten Fam Verheij & Yvanka Siloam

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787).
Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad