Nieuwsbrief Maart 2013

Beste …,

voor je ligt de nieuwsbrief van maart 2013 van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt deze nieuwsbrief een keer per maand verzonden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Afgelopen maand
Op 27 januari heeft Marloes van Rooijen belijdenis van haar geloof afgelegd en zich hiermee bij onze kerk gevoegd. We zijn dankbaar en blij om te zien hoe God in het leven van Marloes werkt en haar tot deze stap bracht en we wensen haar veel zegen als lid van onze gemeente. Ook het weerzien met ds. Jasper Klapwijk en zijn vrouw Tineke was bijzonder afgelopen zondag.

Ds. Vreugdenhil
Op 15 maart hopen we ds. Dick Vreugdenhil en zijn echtgenote weer te mogen verwelkomen in onze gemeente; zoals al bekend heeft ds. Vreugdenhil besloten om op verzoek en na een aantal weken in Nederland om wat zaken te regelen, weer terug te keren voor een periode van twee maanden. We zijn hem en zijn vrouw Lieneke erg dankbaar voor deze toezegging en hun inzet in onze gemeente (naast de begeleiding van de studie van Rudsel Mauricia in de Papiamentstalige gemeente).

Feestdagen
Op 25 februari heeft een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden met de kerkenraad van de Papiamentstalige gemeente. Hierin zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt over de gezamenlijke erediensten rond de komende feestdagen:

Goede Vrijdag 29 maart:
Gezamenlijke dienst om 10.00uur, waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Voorgangers ds. Vreugdenhil en br. Mauricia, gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.

Hemelvaartsdag 9 mei:
Gezamenlijke dienst om 10.00uur, koffie vanaf 09.30uur. Voorgangers ds. Vreugdenhil en br. Mauricia; na afloop van de dienst gezellig samenzijn met een gezamenlijke maaltijd; locatie wsl. Hofi Korsou.

Preekvoorziening
De beroepingscommissie is momenteel druk doende om de opties voor na medio-mei, en op de lange termijn te bekijken; er zijn enkele contacten die mogelijk tot iets kunnen leiden, maar waarvoor nog veel werk moet worden verricht; zodra er concreet iets te melden is zal dit uiteraard direct worden gedeeld met de gemeente. Voor de zomermaanden (eind juni tot tweede week augustus) heeft ds. Gert Hutten zich bereid verklaart om voor te gaan in onze gemeente voor een periode van enkele weken, hiervoor zijn we erg dankbaar.

De kerkenraad vraagt een ieder na te denken over namen van predikanten die tijdelijk naar Curacao zouden willen komen en namen hiervoor door te geven aan de beroepingscommissie (Simone Buist, Anneke de Jong en Peter Linzey). Daarnaast dragen we het werk van de beroepingscommissie op in gebed.

Vertrokken
Attestatie is aangevraagd naar de Papiamentstalige gemeente door zr. Jane Cruden; wij wensen haar Gods zegen toe bij onze broeders en zusters! Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van Jeroen & Eline Hutten en hun kinderen, zij vertrekken na een periode van meer dan een jaar op Curacao weer naar Nederland. We wensen hen alle goeds in Nederland en zijn dankbaar voor hun verblijf en inzet voor de gemeente!

Verkiezing ouderling
In verband met het aftreden van br. Marius Noort als ouderling dit jaar, heeft de kerkenraad aan de gemeente gevraagd om namen van broeders die geschikt worden geacht voor het ambt van ouderling. Na deze namen te hebben ontvangen, heeft de kerkenraad op maandag 4 maart hierover vergaderd en is besloten om tot talstelling over te gaan van de brs. Ard Vreugdenhil en Kees de Jong. De verkiezing zal plaatsvinden op zondag 24 maart a.s., de bevestiging is gepland voor zondag 14 april. De kiescommissie zal bestaan uit Willemien Zandee en Billy Hoogenbergen, zij zullen ervoor zorgdragen dat de verkiezing in goede banen wordt geleid. Meer informatie over het regelement van de verkiezing is te vinden op pag. 25 e.v. van het infoboekje.

Beleid en bijdrage 2013
Op 14 februari is aan ieder een mail verstuurd met een beknopt verslag van de gemeentevergadering van eind november; op deze vergadering is uitvoerig gesproken over gemeente-zijn en de financiele situatie van de gemeente; ook is een ieder gevraagd om een toezegging voor een financiele bijdrage voor 2013, zodat de penningmeester daarmee aan het rekenen kan en we een inschatting kunnen maken voor het beroepingswerk. Een groot aantal mensen heeft al gereageerd op het verzoek om een bijdrage toe te zeggen, waarvoor hartelijk dank! Voor allen die dat nog niet gedaan hebben, hen vragen we dat alsnog te doen, zodat het beleid van de kerk voor de komende jaren kan worden gebouwd op een goede financiele basis.

Verslag gezamenlijke vergadering Kkrkenraad Papiamentstalige gemeente
Op 25 februari heeft een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden van beide kerkenraden. In een goede en open sfeer hebben we elkaar bijgepraat over ontwikkelingen en activiteiten in beide gemeenten en de noodzaak onderstreept om elkaar te zoeken als kinderen van Christus en te bekijken welke zaken we samen kunnen ondernemen in de toekomst, met daarbij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie. Behalve de gezamenlijke diensten rond de komende feestdagen zijn afgespraken gemaakt over het rondsturen van het (digitale) kerkblad, zodat we beiden op de hoogte blijven van wat er speelt in de gemeenten; daarnaast zal het infoboekje up-to-date worden gemaakt op korte termijn; verder is er gesproken over de mogelijkheden van gezamenlijke bijbelstudie, hoe gemeenteleden elkaar beter kunnen leren kennen, het bezoeken van elkaars diensten en mogelijkheden voor de jeugd. Medio juni zal een volgende vergadering plaatsvinden.

Bijbelstudie & gebedsgroep
Het boek Verrast door de Geest van ds. Gert Hutten wordt besproken op woensdagavond. Meer informatie over de lokatie en voorstudiemateriaal is te verkrijgen bij Gerard Buitenhuis. De gebedsgroep vindt plaats tijdens de bijbelstudie avonden. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkenraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkenraadsvergaderingen maart/april
18 maart – breed
8 april – smal
22 april – breed
Notulen van de kerkeraadsvergaderingen (breed) zijn op te vragen bij de Scriba.

Gemeentevergadering april
In april zal de halfjaarlijkse gemeentvergadering plaatsvinden; onderwerpen ter bespreking kunnen worden opgegeven bij de kerkenraadsleden.

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en gepubliceerd op de beamer voorafgaande aan de dienst.

We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Helaas komt het nogal eens voor dat mensen niet op de hoogte zijn. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen!

Datum Zondagschool Oppas Stagiaire opvang Collecte
17 maart Gerard Harmsen Fam. De Jong & Ellen  –  Ant. Bijbelgenootschap
24 maart Ankie Kok Fam Verheij & Nora n.t.b. fruitproject
29 maart Marian Alderliesten Fam Gill & Ettie (n.t.b. met papiamentstalige gemeente)
31 maart Hellen Noort Fam Zandee & Mathilde Speransa
7 april Kees De Jong Fam Rook & Julian n.t.b. Woord & daad
Noodhulp
14 april Miranda Fraai Fam Smilde & Tessa Encilia – preventie
21 april Marilyn Alcala-Walle Fam. Sonneveld & Yvanka n.t.b. Meant-to-shine
28 april Ankie Kok Fam Verheij & Ellen Voedselbank

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787).
Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad