Nieuwsbrief Maart 2012

Beste              ,

voor je ligt de nieuwsbrief van maart van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt de nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden, tenzij er aanleiding is om tussentijds iets mede te delen. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Binnengekomen
Annelien Plug is binnengekomen met attestatie, we wensen haar (wederom) een goede tijd toe in onze gemeente!

Vertrek
Na ruim 4 jaar neemt Jannet Boer zondag 11 maart afscheid van de gemeente, zij zal (helaas) terug gaan naar Nederland. We zijn dankbaar en blij wat zij in de afgelopen jaren voor de gemeente heeft mogen betekenen en wensen haar Gods Zegen voor de toekomst. Zondag na de dienst bestaat de gelegenheid om afscheid te nemen van Jannet.

Diensten 11 maart
Op zondag 11 maart zal ds. Dick Vreugdenhil voorgaan. Ds. Vreugdenhil heeft van 1973 tot 1982 de Geref. Kerk op Curacao gediend, we zijn blij en dankbaar dat we hem en zijn echtgenote mogen verwelkomen in ons midden en wensen hen een gezegende tijd toe.

Dienst Goede Vrijdag 6 april
Op Goede Vrijdag zal er ‘s ochtends om 10.00 uur een gemeenschappelijke dienst plaatsvinden met onze Papiamentstalige broeders en zusters. Tijdens deze dienst zal gezamenlijk het Heilig Avondmaalworden worden gevierd. Iedereen is welkom vanaf 09.30 uur, de koffie staat dan gereed.

Dienst Hemelvaart 17 mei
Het is nog ver weg, maar op Hemelvaartsdag zal naar goed gebruik een dienst worden gehouden op een buiten lokatie. We proberen om evenals vorig jaar de dienst te laten plaatsvinden bij Hofi Korsou. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang.

Bezoek commissie classis 20 t/m 24 april
De kerkeraad heeft eind 2011 opnieuw een financieel steunverzoek gedaan bij de classis Dordrecht in Nederland om voort te kunnen gaan met het aantrekken van een eigen predikant voor onze gemeente ter vervanging van ds. Alderliesten. Op 2 februari jl. heeft de classis wederom vergaderd en heeft het adviesorgaan (deputaten) haar advies uitgebracht.  De classis heeft uitgesproken onze gemeente financieel te zullen steunen om de regeling met ds. Alderliesten te kunnen nakomen. Hiertoe zullen op korte termijn concrete stappen worden ondernomen. Uiteraard is dit voor de financiele positie van onze gemeente erg belangrijk.
De kerkeraad heeft verder aangegeven tezamen met de classis te willen zoeken naar een toekomstige invulling van het predikantschap. Hierbij zal onder andere worden gekeken naar de evaluatie van de afgelopen 5 jaar en het beleid voor de komende 5 jaar, en naar de financiele kaders. De classis heeft hiertoe een commissie benoemd die Curacao zal bezoeken van 20 t/m 24 april, de commissie bestaat uit ds. Lopers en de heren Van Bruggen en De Jong.
Over de invulling van het bezoek vind momenteel afstemming plaats. Gemeenteleden die de leden van de commissie willen spreken kunnen zich hiertoe opgeven bij de kerkeraad. We vragen jullie om de besluitvorming bij de classis te ondersteunen met gebed en te bidden of God het daarheen wil leiden dat onze gemeente op korte termijn een eigen predikant zal hebben.

Gemeentevergadering 29 maart
Op 29 maart zal een Gemeentevergadering worden gehouden in het kerkgebouw. Onder meer zal de financiele jaarrekening over 2011 worden besproken en vastgesteld; enkele andere agendapunten hebben zich al aangediend, maar voorstellen voor andere agendapunten zijn welkom bij leden van de kerkenraad (tot 18 maart).

Bijbelstudie 4, 11 en 18 april
De wijkbijbelstudie zal worden gehouden in de maand april. De hoofdstukken 12, 13 en 14 uit het boek In alle redelijkheid van Tim Keller zullen worden ingeleid in preek van de zondag voorafgaand aan de bijbelstudie. De data van de bijbelstudie zijn een week vervroegd ten opzichte van de vorige nieuwsbrief in verband met het bezoek van de commssie van de classis.

Vergadering IRK
Op 22 februari heeft de kerkenraad vergaderd met de kerkenraad van de Papiamentstalige gemeente. Er is onder andere gesproken over gemeenschappelijke diensten en enkele praktische zaken rond de erediensten; tevens is door beide kerkenraden de wens uitgesproken om vaker samen te vergaderen en om gezamenlijk te onderzoeken hoe we elkaar als gemeenten verder kunnen opbouwen in het geloof en elkaar van dienst kunnen zijn.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (515-8560)
Egbert Vos – diaken (693-3332)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen maart
12 maart – smal – Marius Noort
26 maart – breed – kerkgebouw

Notulen kerkeraad
Er is voor gekozen om de notulen van de kerkeraadsvergaderingen niet mee te zenden als onderdeel van de nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen uiteraard de notulen opvragen bij de kerkeraad, dan wel worden opgenomen in de verzendlijst (door een reply op deze nieuwsbrief).

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en opgehangen in de kerk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen en dit aan de coordinator door te geven.

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang Collecte
11 maart Marius
Noort
Fam de Jong & Tessa Peter Wildeboer (niet) Kerk & ABG
18 maart Kees de Jong Fam Wildeboer & Nora Gerardo Harmsen nt.b. Kerk & fruitproject
25 maart Miranda Fraai Marilyn Alcala-Wallé & Ettie Kees de Jong n.t.b. Kerk & Speransa
1 april Gerard Harmsen Fam Petrus & Stephanie Yvette Sonneveld n.t.b. Kerk & Woord&Daad
6 april (goede vrijdag) Ankie Kok Fam Verheij & Yvanka Anneke de Jong n.t.b. Kerk & Meant to shine
8 april Simone Buist Fam Smilde & Julian Yvette Sonneveld n.t.b. Kerk & Hebron

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan
contact op met Yvette Sonneveld (670-9787). Wil je bijbel lezen, dan
kun je terecht bij Marian Alderliesten (674-0062). Wil je ook een keer
de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen
(511-5787).

Oproep
Het aantal mensen dat momenteel de beamer bedient in de kerk is erg beperkt, waardoor er veel werk op weinig schouders rust; liefhebbers om de beamer op regelmatige wijze te bedienen wordt gevraagd om zich even te melden bij Mariette Vreugdenhil.

met christelijke groet,
de kerkenraad