Nieuwsbrief April 2012

Beste …..,

voor je ligt de nieuwsbrief van maart van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt de nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden, tenzij er aanleiding is om tussentijds iets mede te delen. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. Deze maand is de nieuwsbrief iets later dan gebruikelijk, de volgende Nieuwsbrief zal cf schema in de eerste week van mei verschijnen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Verkiezing diaken
Afgelopen zondag is Roelf Bos door de gemeente verkozen en door de kerkeraad benoemd voor het ambt van diaken. Indien er geen gegronde bezwaren zullen worden ingebracht zal de bevestiging als God het wil plaatsvinden op zondag 29 april a.s.

Aanvangstijden kerkdiensten
De kerkeraad streeft ernaar om de diensten te laten beginnen op de tijden die daarvoor zijn gepland, namelijk om 08.30 uur en 16.30 uur. Een ieder wordt opgeroepen tijdig aanwezig te zijn, niet in de laatste plaats zij die ingeroosterd staan en eventueel nog enkele voorbereidingen willen treffen (zie onder).

Diensten 22 april
Op deze zondag zal ds. Lopers uit Langerak voorgaan in onze gemeente in de ochtenddienst; ds. Lopers is lid van de door de classis ingestelde commissie die Curacao zal bezoeken. De middagdienst is een leerdienst die zal worden verzorgd door ds. Ensing.

Diensten 29 april
Op deze zondag zal ds. Ensing voor de laatste keer voorgaan in onze gemeente alvorens terug te gaan naar Nederland op 1 mei. We zullen deze zondag afscheid nemen van hem en zijn vrouw Harmke. We bidden hen Gods Zegen toe voor de toekomst.

Diensten 6 mei
Op 1 mei zal ds. Cees van den Berg met zijn echtgenote aankomen op Curacao. Ds. Van den Berg was tot voor kort verbonden aan een van de gemeenten van Amersfoort. In de maanden mei en juni zal hij voorgaan in onze gemeente, de eerste keer zal op zondag 6 mei zijn.

Dienst Hemelvaart 17 mei
Op Hemelvaartsdag zal naar goed gebruik een dienst worden gehouden op een buiten lokatie tezamen met onze Papiamentstalige broeders en zusters. Evenals vorig jaar is de keuze gevallen op Hofi Korsou. De voorbereidingen voor de dienst zijn reeds in volle gang. Na de dienst zal er een gezamenlijke maaltijd worden genoten.

Bezoek commissie classis 20 t/m 24 april
De kerkeraad heeft eind 2011 opnieuw een financieel steunverzoek gedaan bij de classis Dordrecht in Nederland om voort te kunnen gaan met het aantrekken van een eigen predikant voor onze gemeente ter vervanging van ds. Alderliesten. Op 2 februari jl. heeft de classis wederom vergaderd en heeft het adviesorgaan (deputaten) haar advies uitgebracht.  De classis heeft uitgesproken onze gemeente financieel te zullen steunen om de regeling met ds. Alderliesten te kunnen nakomen. Hiertoe zullen op korte termijn concrete stappen worden ondernomen. Uiteraard is dit voor de financiele positie van onze gemeente erg belangrijk.

De kerkeraad heeft verder aangegeven tezamen met de classis te willen zoeken naar een toekomstige invulling van het predikantschap. Hierbij zal onder andere worden gekeken naar de evaluatie van de afgelopen 5 jaar en het beleid voor de komende 5 jaar, en naar de financiele kaders. De classis heeft hiertoe een commissie benoemd die Curacao zal bezoeken van 20 t/m 24 april, de commissie bestaat uit ds. Lopers en de heren Van Bruggen en De Jong.

De invulling van het bezoek is vrijwel helemaal rond. Gemeenteleden die de leden van de commissie willen spreken kunnen dat in principe doen na de ochtenddienst tijdens het koffiedrinken. Wanneer er aanleiding of vraag is om verder te spreken kan dat vanzelfsprekend op die dag en de dagen daarna in overleg met de commissie. We vragen jullie om de besluitvorming bij de classis en het werk van de commissie te ondersteunen met gebed en te bidden of God het daarheen wil leiden dat onze gemeente op korte termijn een eigen predikant zal hebben.

Verslag Gemeentevergadering 5 april
Het verslag van de gemeentevergadering zal later deze week worden rondgestuurd. Tijdens de vergadering zijn onder andere de financiele jaarrekening over 2011 vastgesteld en het bezoek van de classis commissie voorbesproken met de gemeente.

Bijbelstudie 18 april
De laatste wijkbijbelstudie zal worden gehouden op woensdag 18 april a.s. Met het bestuderen en bespreken van Hoofdstuk 14 uit het boek In alle redelijkheid van Tim Keller zal de studie voor dit seizoen worden afgesloten.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Egbert Vos – diaken (693-3332)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen april
16 april – classisbezoek – bij Wim Sonneveld
7 mei – smal – n.t.b.

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en opgehangen in de kerk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen en dit aan de coordinator door te geven.

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang Collecte
22 april Marian Alderliesten Fam Rook & Tessa Archie Pieterz Voedselbank
29 april Marius Noort fam De Jong & Nora Jolijn Dijkman Fam Zeeman Siloam
6 mei Kees de Jong Fam Hutten & Ettie Edward Hulleman Meant to Shine
13 mei Miranda Fraai Fam Wildeboer & Stephanie Willem Buist Fam Petrus Diaconie
17 mei Marilyn Alcala Fam Schenk Inge Zeeman Siloam
20 mei Gerard Harmsen Fam Petrus & Yvanka Tanja Wildeboer Fruitproject
27 mei Ankie Kok Fam Verheij & Julian Erna Linzey Fam Rook Meant to shine

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787). Wil je bijbel lezen, dan kun je terecht bij Marian Alderliesten (674-0062). Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

Herhaalde oproep
Het aantal mensen dat momenteel de beamer bedient in de kerk is erg beperkt, waardoor er veel werk op weinig schouders rust; liefhebbers om de beamer op regelmatige wijze te bedienen wordt gevraagd om zich even te melden bij Mariette Vreugdenhil.

met christelijke groet,
de kerkenraad