Nieuwsbrief Februari 2012

Beste …..,

voor je ligt de nieuwsbrief van februari van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad zal met regelmaat een nieuwsbrief verzenden aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe zal deze nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden, tenzij er aanleiding is om tussentijds iets mede te delen. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige twee nieuwsbrieven te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Binnengekomen
Binnengekomen van de Geref. Kerk van ‘t Harde zijn Diederik Ensing en zijn vrouw Harmke (reisattest), adres Vista Montagna 46, telefoon 514-0521.
Verder zijn Bartjan en Willemien Zandee en hun kinderen Norah, Lucas & Joas gastlid geworden van onze gemeente. Hun adres is (tot half maart) Perseusweg 34, daarna Kaya Galearus 136, La Quinta Villas, Santa Catharina.
Een groep studenten (9) van de Evangelische Hogeschool in Ede zal de komende maande stage lopen op Curacao en onze kerkdiensten bezoeken. We wensen iedereen een goede tijd in onze gemeente en zijn dankbaar en blij dat jullie onze gemeente tijdelijk komen versterken.

Diensten 26 februari
Op zondag 26 februari zal ds. Dick Vreugdenhil voorgaan in de morgendienst. Ds. Vreugdenhil heeft van 1973 tot 1982 de Geref. Kerk op Curacao gediend en we kijken ernaar uit om hem te verwelkomen in onze gemeente.
De middagdienst op 26 februari zal een Kinderdienst zijn, waarin ds. Wouter Smit van de VPG zal voorgaan. Deze dienst worden gehouden in de Emmakerk en wordt van harte aanbevolen.

Voortgang verzoek classis
De kerkeraad heeft eind 2011 opnieuw een financieel steunverzoek gedaan bij de classis Dordrecht in Nederland om voort te kunnen gaan met het aantrekken van een eigen predikant voor onze gemeente ter vervanging van ds. Alderliesten. Op 2 februari jl. heeft de classis wederom vergaderd en heeft het adviesorgaan (deputaten) haar advies uitgebracht.  De classis heeft uitgesproken onze gemeente financieel te zullen steunen om de regeling met ds. Alderliesten te kunnen nakomen. Hiertoe zullen op korte termijn concrete stappen worden ondernomen. Uiteraard is dit voor de financiele positie van onze gemeente erg belangrijk. De kerkeraad heeft verder aangegeven tezamen met de classis te willen zoeken naar een toekomstige invulling van het predikantschap. Hiertoe heeft de classis een commissie benoemd die naar verwachting de komende maanden Curacao zal bezoeken om zich een beeld te vormen over de mogelijkheden. We vragen jullie om de besluitvorming bij de classis te ondersteunen met gebed en te bidden of God het daarheen wil leiden dat onze gemeente op korte termijn een eigen predikant zal hebben.

Gemeentevergadering
Het duurt nog even, maar op 29 maart zal een Gemeentevergadering worden gehouden in het kerkgebouw. Noteer deze datum svp alvast. De agenda en stukken zullen te zijnertijd worden verspreid.

Bijbelstudie
De wijkbijbelstudie zal worden gehouden in de maand april. De hoofdstukken uit het boek In alle redelijkheid van Tim Keller zullen worden ingeleid in preek van de zondag voorafgaand aan de bijbelstudie. De bijbelstudie zelf zal plaatsvinden op de volgende woensdagen: 11, 18 en 25 april.

Vervulling ambt diaken
Op zijn verzoek en gehoord de redenen heeft de kerkeraad ontheffing verleend aan br. Egbert Vos uit het ambt van diaken; dit houdt in dat per eind april een vacature ontstaat voor dit ambt. Een ieder wordt opgeroepen om namen op te geven van broeders die geschikt worden geacht voor dit ambt. De verkiezing zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in maart. Het opgeven van namen kan tot en met 26 februari bij een van de leden van de kerkeraad.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (515-8560)
Egbert Vos – diaken (693-3332)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen februari
13 februari – smal – Wim Sonneveld
27 februari – breed – kerkgebouw

Notulen kerkeraad
Er is voor gekozen om de notulen van de kerkeraadsvergaderingen niet mee te zenden als onderdeel van de nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen uiteraard de notulen opvragen bij de kerkeraad, dan wel worden opgenomen in de verzendlijst (door een reply op deze nieuwsbrief).

Opbrengst kollekten:
8 jan
1: kerk Ang 150; 2: Speranza Ang 160

15 jan
1: kerk Ang 340; 2: woord en daad Ang 220

22 januari
1: kerk Ang 350; 2: ABG Ang 310

29 januari
1: kerk Ang 191; 2: Hebron preventie Ang 192

Roosters

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang
12 februari Ankie Kok Fam Schenk & Ettie Erna Linzey
19 februari Simone Buist Fam Rook & Stephanie Simone Buist Fam Noort
26 februari Marilyn Alcala Walle Fam. Leanez & Yvanka Inge Zeeman
4 maart Marian Alderliesten Mirjam de Rijke & Julian Hannie Verheij Fam Bolhuis

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787). Wil je bijbel lezen, dan kun je terecht bij Marian Alderliesten (674-0062). Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787). Voor iedereen geldt: kun je een keer niet, regel dan zelf vervanging, bijvoorbeeld door te ruilen. Laat wel de coordinator even weten wat je geregeld hebt, zodat deze niet op het laatste moment nog van alles hoeft te regelen.

met christelijke groet,
de kerkenraad