Nieuwsbrief Juni 2012

Beste ….,

voor je ligt de nieuwsbrief van juni van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt de nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden, tenzij er aanleiding is om tussentijds iets mede te delen. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. Voor de maanden juli en augustus zal een nieuwsbrief begin juli verschijnen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Ds. Van den Berg
Op 3 mei zijn dominee Cees van den Berg en zijn echtgenote Klazien op Curacao aangekomen; in de maand juni zal ds. Van den Berg voorgaan in onze gemeente. We zijn de Here blij en dankbaar voor hun komst en wensen hen een gezegende tijd toe in onze gemeente.

Zomermaanden juli en augustus
In de maanden juli en augustus zal ds. Roel Sietsma voorgaan in onze gemeente. Ds. Sietsma is verbonden aan de gemeente van Grootegast (NL). Gedurende de zomermaanden zullen mogelijk meerdere predikanten Curacao bezoeken en voorgaan; we hopen in de volgende Nieuwsbrief een volledig rooster te kunnen presenteren.

September en verder
De beroepingscommissie (bestaande uit Simone Buist, Anneke van Eijk en Peter Linzey) is momenteel bezig om invulling te vinden voor de overige maanden van het jaar. Enkele predikanten hebben reeds hun belangstelling laten blijken om onze gemeente voor enkele weken te dienen.

Voortgang classis/beroepingswerk
De aanbevelingen van de commissie van de classis en de kerkeraad zijn op 10 mei besproken op de classis en in haar geheel door de classis goedgekeurd en overgenomen. Zowel de kerkeraad als de classis zijn dankbaar en blij voor de goede manier waarop het bezoek is verlopen en voor constructieve gesprekken, die hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:

ter inleiding
De kerkeraad heeft eind 2011 opnieuw een financieel steunverzoek gedaan bij de classis Dordrecht in Nederland om voort te kunnen gaan met het aantrekken van een eigen predikant voor onze gemeente (GKC) ter vervanging van ds. Alderliesten.

samenvatting aanbevelingen
* het instellen van een commissie van vaste personen die de schakel zal zijn tussen de GKC en de classis om alle zaken die mogelijkerwijs aan de orde zijn met advies voor te leggen aan de classis; binnen deze commissie zal een predikant de functie van consulent innemen. De commissie zal met de GKC een invulling uitwerken die recht doet aan de communicatie en visitatie zo dat de GKC een volwaardig lid kan zijn binnen de classis.

-> op de classisvergadering is besloten dat de commissie zal bestaan uit dezelfde broeders die onze gemeente in april hebben bezocht, namelijk brs Van Bruggen en De Jong, en ds. Lopers, waarbij laatstegenoemde de functie van consulent op zicht zal nemen. De commissie heeft op 23 mei reeds samen vergaderd om vervolgstappen te bespreken.

* in stemmen met het voornemen van de GKC om te zoeken naar een predikant op basis van een door de GKC te leveren onderbouwing van het te hanteren salaris op lokale gronden (zie conclusies), waarbij pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid op Nederlands niveau blijven.

-> de kerkeraad zal op korte termijn een onderbouwing leveren hiervoor; wanneer de pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, zal de beroepingscommissie (op basis van het door de gemeente opgestelde profiel) aanvangen met de voorbereidingen voor het zoeken naar een vaste predikant.

* vaststellen dat in de huidige situatie geen verdere financiële steun verleend wordt aan de GKC anders dan aan de afvloeiingskosten van ds. Alderliesten in 2012 en 2013.

-> de kerkeraad roept ieder op om de voorbereiding op het beroepingswerk blijvend te ondersteunen met gebed.

Bijbelstudie
In de wijk van Gerard Buitenhuis heeft een groep de wekelijkse studie voortgezet met de bespreking van het boek Verrast door de Geest van ds. Hutten. Uiteraard zijn ook leden van andere wijken welkom. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Gerard.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen juni
11 juni breed – kerk

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en opgehangen in de kerk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen en dit aan de coordinator door te geven.

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang Collecte
10 juni Marius Noort Fam Smilde & Tessa Hannie Verheij ntb Diaconie
17 juni Kees De Jong Fam Rook & Nora Peter Wildeboer Siloam
24 juni Miranda Fraai Fam De Jong & Ettie Egbert Vos ntb Fruitproject
1 juli Marilyn Alcala Fam Hutten & Ellen Yvette Sonneveld Meant to shine

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787). Wil je bijbel lezen, dan kun je terecht bij Marian Alderliesten (674-0062). Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad