Nieuwsbrief Mei 2012

Beste …,

voor je ligt de nieuwsbrief van mei van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt de nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden, tenzij er aanleiding is om tussentijds iets mede te delen. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Bevestiging diaken
Op zondag 29 april is Roelf Bos bevestigd in het ambt van diaken. Per dezelfde datum heeft Egbert Vos het ambt neergelegd. De kerkeraad is blij en dankbaar met het vele werk dat Egbert de afgelopen jaren heeft gedaan voor de gemeente. We bidden Roelf Gods Zegen toe in het ambt.

Welkom Ds. Van den Berg
Op 3 mei zijn dominee Cees van den Berg en zijn echtgenote Klazien op Curacao aangekomen; in de maanden mei en juni zal ds. Van den Berg voorgaan in onze gemeente. We zijn de Here blij en dankbaar voor hun komst en wensen hen een gezegende tijd toe in onze gemeente. Op zondag 13 mei is de gelegenheid om kennis te maken na de morgendienst met koffie bij Gerard Buitenhuis.

Nieuw in de gemeente
Binnengekomen in de gemeente zijn Marko Rietema en Ton Pleysier. We wensen hen een gezegende tijd toe bij ons.

Dienst Hemelvaart 17 mei
Op Hemelvaartsdag zal naar goed gebruik een dienst worden gehouden op een buiten lokatie tezamen met onze Papiamentstalige broeders en zusters. Evenals vorig jaar is de keuze gevallen op Hofi Korsou, de dienst zal beginnen om 10.00 uur. De voorbereidingen voor de dienst zijn reeds in volle gang. Na de dienst zal er een gezamenlijke maaltijd worden genoten.

Viering Heilig Avondmaal 3 juni
Op zondag 3 juni hopen we het Avondmaal te vieren in de ochtenddienst.

Vergadering classis 10 mei
Tussen 20 en 24 april heeft een commissie van de classis onze gemeente bezocht; behalve de kerkenraad hebben enkele gemeenteleden van de gelegenheid gebruik gemaakt om brs. Van Bruggen en De Jong en ds. Lopers te spreken. Zowel de commissie als kerkeraad hebben het bezoek als goed en constructief ervaren en hebben gezamenlijk hun conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Deze worden hieronder beknopt weergegeven.

ter inleiding
De kerkeraad heeft eind 2011 opnieuw een financieel steunverzoek gedaan bij de classis Dordrecht in Nederland om voort te kunnen gaan met het aantrekken van een eigen predikant voor onze gemeente (GKC) ter vervanging van ds. Alderliesten. Op 2 februari jl. heeft de classis vergaderd en heeft het adviesorgaan (deputaten) haar advies uitgebracht.

samenvatting conclusies
* In de periode 2006 t/m 2011 zijn teveel mensen in wisselende samenstelling betrokken geweest in het onderhouden van de relaties tussen classis en GKC; dit heeft een eenvormig beleid t.a.v. de GKC in de weg gestaan; een aantal afspraken gemaakt in 2006 zijn niet ingevuld.

* het beeld van de GKC van haar positie binnen het kerkverband en ten opzichte van de classis laat te wensen over; dit heeft onder andere geleid tot een (financieel) afhankelijkere positie ten opzichte van de classis dan noodzakelijk; de tot op heden ingestelde commissies hebben meer “voor de GKC” gedacht dan “met de GKC”. De GKC voelt een gemis in de communicatie met de classis daar deze vaak gekoppeld is aan het werk ten behoeve van de IRK (Papiamentstalige gemeente).

* er geen goede discussie gevoerd is op welke basis een predikantsvergoeding op Curacao vastgesteld kan worden. De GKC heeft vastgeseld dat zij in staat moet zijn om financieel zelfstandig te kunnen functioneren op basis van 50% inzet predikant met een salaris gebaseerd op een levensstandaardnivo van Curacao. Voor de overige 50% zal de kerk een aanvullende baan aanbieden aan een komende predikant (op basis van de huidige samenstelling van de gemeente). Zo deze invulling niet mogelijk blijkt zal nader overleg tussen de classis en de GKC plaatsvinden.

* er is op basis van deze conclusies geen noodzaak tot aanvullende classissteun anders dan ten behoeve van het nakomen van de garantieregeling met ds. Alderliesten en mogelijkerwijs bij sterke mutaties in de samenstelling van de gemeente.

samenvatting aanbevelingen
* het instellen van een commissie van vaste personen die de schakel zal zijn tussen de GKC en de classis om alle zaken die mogelijkerwijs aan de orde zijn met advies voor te leggen aan de classis; binnen deze commissie zal een predikant de functie van consulent innemen. De commissie zal met de GKC een invulling uitwerken die recht doet aan de communicatie en visitatie zo dat de GKC een volwaardig lid kan zijn binnen de classis.

* in stemmen met het voornemen van de GKC om te zoeken naar een predikant op basis van een door de GKC te leveren onderbouwing van het te hanteren salaris op lokale gronden (zie conclusies), waarbij pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid op Nederlands niveau blijven.

* vaststellen dat in de huidige situatie geen verdere financiële steun verleend wordt aan de GKC anders dan aan de afvloeiingskosten van ds. Alderliesten in 2012 en 2013.

Het verslag van de commissie en de conclusies en aanbevelingen zullen op donderdag 10 mei worden besproken in een vergadering van de classis. De kerkeraad vraagt de gemeente om de besluitvorming bij de classis te ondersteunen met gebed. Als er vragen zijn over bovengenoemde conclusies en aanbevelingen aarzel dan niet om contact op te nemen met de wijkouderling.

Bijbelstudie
De laatste wijkbijbelstudie is worden gehouden op woensdag 18 april; in de wijk van Gerard Buitenhuis heeft een groep de wekelijkse studie voortgezet met de bespreking van het boek Verrast door de Geest van ds. Hutten. Uiteraard zijn ook leden van andere wijken welkom. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Gerard.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen mei
7 mei – breed – kerk
21 mei – smal – n.t.b.

Opbrengsten kollekten april 2012
zondag 1 april    kerk 165 ANG, woord en daad 190 ANG
zondag 8 april    kerk 185 ANG, diakonie 150 ANG
zondag 15 april  kerk 145 ANG, meant to shine 165 ANG
zondag 22 april  kerk 410 ANG, voedselbank 214 ANG
zondag 29 april  kerk 158 ANG, siloam 198 ANG

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en opgehangen in de kerk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen en dit aan de coordinator door te geven.

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang Collecte
13 mei Miranda Fraai Fam Wildeboer & Stephanie Willem Buist Fam Petrus Diaconie
17 mei Marilyn Alcala Fam Schenk Inge Zeeman Siloam
20 mei Gerard Harmsen Fam Petrus & Yvanka Tanja Wildeboer Fruitproject
27 mei Ankie Kok Fam Verheij & Julian Erna Linzey Fam Rook Meant to shine

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787). Wil je bijbel lezen, dan kun je terecht bij Marian Alderliesten (674-0062). Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

Oppashuizen
Enkele gezinnen hebben gevraagd of de mogelijkheid bestaat voor een oppashuis; geinteresseerden graag zelf contact opnemen:
* Wij zijn op zoek naar een oppashuis in Juli of Augustus voor twee tot drie weken; Wout en Addy Kattenberg; Rosedale, BC, Canada; martyn@uniserve.com
* Voor mijn neefje en mij ben ik op zoek naar een oppashuis deze zomer voor twee weken; Erik Locht, eriklocht@hotmail.com

Oproep
Mijn naam is Marit van Keizerswaard, 18 jaar oud en ik woon in Almere, Nederland. Momenteel doe ik de opleiding onderwijsassistent niveau 4. In juli rond ik deze opleiding af, en ben dan afgestudeerd. Ik zou graag, voordat ik aan mijn vervolgopleiding de PABO begin, eerst in september 2012 voor 6-8 maanden naar Curacao komen. Tijdens mijn verblijf op Curaçao wil ik graag werken met kinderen met een beperking. Ik heb hier al een aantal jaar ervaring mee in Nederland via PGB (persoon gebonden budget). Een andere optie voor mij zou zijn om als au-pair te gaan werken. Ik hou er gewoonweg van om met kinderen te werken, met of zonder beperking. Kunt u een begeleider gebruiken? Zit u te wachten op een au-pair? Of weet u iets anders dat mij zou kunnen helpen? Neemt u dan graag contact met mij op via het onderstaand mailadres. Ook voor meer informatie of mijn cv kunt u mij bereiken via onderstaand mailadres.
Alvast bedankt! Marit van Keizerswaard, maritvank@hotmail.com

met christelijke groet,
de kerkenraad